• Acord de pastrare al datelor cu caracter personal

  Am luat la cunoștință că, în conformitate cu Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, următorii termeni sunt definiți astfel:  – prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.;  – stocarea datelor cu caracter personal reprezintă păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

  1. Conform art. 3 al Legii nr. 677/2001, datele cu caracter personal reprezintă “orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale” (ex.: nume, prenume, CNP, data naşterii, adresa actuală, fotografii/înregistrări video, date referitoare la starea de sănătate, condamnări penale etc.).
  2. Am fost informat și accept necondiționat ca datele  personale să fie incluse în baza de date a societatii și exprim acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către societate pentru desfășurarea și/sau derularea, în condiţiile legii, de către cei menţionaţi anterior de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, exprim acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate și altor entități din România sau din alte state, cu respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia relevantă

   

  Am luat la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, am dreptul de acces, de opoziţie și de intervenţie asupra datelor,  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiţiei.

   

  Pentru a sterge datele dumneavoastră personale, vă rugăm sa ne trimiteți un email la adresa contact@coaforcanin.ro.